ஸ்ரீ தாமாஜி பண்டிதர் திவ்ய சரித்திரம் eBook

நந்தலா

0 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sri Bhagawan Nama Publications
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002RAMABK000025
  • Publish Date 01 / 01 / 2012
  • Original Authors நந்தலா
  • Add to wishlist
  • Preview Sample
Buy Price $ :2.25

About Book

பக்தர்கள் என்றும் எங்கும் ஓரே குணவிசேஷங்கள் நிறைய பெற்றவர்களாக உள்ளனர். “சாது ஜீவன் ஊஞ்சே விசார்” என்ற வாக்கிற்கிணங்க பக்தர்கள் பந்த பாசத்தில் சிக்குவ தில்லை,ஆனால் குடும்பஸ்தர்களாகவே இருந்தனர். புலன்களைத்தம் வசத்தில் வைத்திருந்தனர். யாரையும் நிந்தனை செய்யாமை, சாஸ்திர ஞானம், பரோபகாரம், உயிரிடத்தில் கருணை ஆகியவற்றைப் போற்றினர்.. வாழ்வின் நிலையாமையை நன்கு உணர்ந்தவர்கள். பகவானிடம் மாறாத அன்பு பூண்டவர்கள், நீதியில் பிறழாதவர்கள், அருள் உள்ளம் கொண்டவர்கள். அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்னும் கருத்தில் நிலைத்தவர்கள். பிரம்மத்தின் லீலாவிநோதங்களில் ஆழ்ந்திருப்பவர்கள் என்றே அறிகிறோம்.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review

Related Books