நாம உயர்வு eBook

ஸ்ரீ துளசிதாசர்

0 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sri Bhagawan Nama Publications
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002RAMABK000021
  • Publish Date 01 / 01 / 2005
  • Original Authors ஸ்ரீ துளசிதாசர்
  • Add to wishlist
  • Preview Sample
Buy Price $ :2

About Book

ராம நாமத்தில் உள்ள ர என்ற எழுத்து அக்னியின் விதை (பீஜம்), ஆ என்பது ஸூர்யனின் விதை (பீஜம்), ம என்பது சந்திரனின் பீஜம், அந்த ராம நாமம் பிரம்மா. விஷ்ணு. சிவன் இவர்களின் உருவம்.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review

Related Books